Riskkommunikation

Riskkommunikation handlar i VISK om att analysera, värdera och kommunicera risker för virus i vatten till alla aktörer som är inblandade när dricksvatten framställs och distribueras till konsumenterna.

Arbetspaketet Riskkommunikation kan ses som ett paraply för övriga arbetspaket i VISK, där resultat och erfarenheter ger underlag för en riskmodell och rutiner för kommunikation mellan inblandade parter.

WHO har tagit fram ett systematiskt sätt att arbeta så att produktion av dricksvatten sker på ett säkert sätt i alla steg, från avrinningsområdet till dricksglaset. Arbetssättet kallas ”Water Safety Plan” (WSP) och är ett kraftfullt verktyg för att identifiera risker som är förknippade med vattenförsörjning, för att identifiera och prioritera alternativ för hantering av vattensäkerheten och för inriktning på löpande systemövervakning. Ett värdefullt verktyg i arbetet med att tillämpa WSP:s är kvantitativ mikrobiell riskbedömning (QMRA). Särskilt bra är QMRA på att ge ett mätbart underlag för att tolka effekterna på folkhälsan av vetenskapliga rön.

I VISK görs en detaljerad statistisk modellering av mikrobiell data som kan användas i QMRA-modellen. Praktisk tillämpning av regelverket görs i två fallstudier: en för Nedre Rommerikets vattenverk vid Glomma i Norge och en för Överby vattenverk vid Göta älv i Sverige. Målet är att öka förståelsen för drivkrafterna och möjligheterna att lindra effekterna av risker för virus i dricksvatten, samt att uppdatera QMRA-programvaruverktyget för att underlätta det praktiska användandet inom vattensektorn. Resultatet ska även ge bättre underlag för beslutsfattare att värdera risker och ge tydligt stöd inför beslut om åtgärder och investeringar.

Deltagande partners
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (ansvarig partner)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Chalmers Tekniska Högskola
Norges Veterinærhøgskole
Livsmedelsverket

Innehållet på sidan Riskkommunikation uppdaterades senast 2012-09-14 | Tipsa en vän | Skriv ut