Kartläggning

VISK kartlägger virus i vatten i vattendragen Glomma i Norge och Göta älv i Sverige. Kartläggningen ska visa hur mycket virus som finns, vilka sorter, var de förekommer och ge underlag för riskmodeller.

Glomma är den längsta och största floden i Norge, med en längd på 600 km och ett avrinningsområde på 42 000 km2. Göta älv är 93 km från Vänern, men om Klarälven som rinner ut i norra Vänern räknas in är längden ca 750 km och avrinningsområdet runt 50 000 km2. Vattendragen används som källor för dricksvatten men är också exponerade för risker när det gäller vattenkvaliteten. Många människor bor i avrinningsområdena, vattendragen är viktiga transportvägar som också kantas av industrier och jordbruk och det finns flera avloppsreningsverk som släpper ut sitt renade vatten här.

I kartläggningen tas prover av ytvatten vid råvattenintag till vattenverk, vid inflöde till och utflöde från avloppsreningsverk samt i mindre biflöden. Analys av proverna ska öka kunskapen om virusförekomst i denna typ av vattendrag.

I delprojektet ingår också att ta fram modeller över hur virus transporteras, sprids och överlever i vattendragen (hydrodynamiska modeller). Dessa modeller kan ge stöd för var man ska prioritera insatser när ett virusutbrott befaras men också användas för att simulera virusutbrott och göra riskbedömningar.

Deltagande partners
Länssjukhuset Ryhov (ansvarig partner)
Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Livsmedelsverket
Kungälvs kommun
Norges Veterinærhøgskole
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Chalmers Tekniska Högskola
Veterinærinstituttet
Trollhättans kommun
Lilla Edets kommun

Innehållet på sidan Kartläggning uppdaterades senast 2012-09-14 | Tipsa en vän | Skriv ut