Epidemiologi

Epidemiologi handlar om hur sjukdomar sprids i samhället. I VISK undersöks sambanden mellan det kommunala vattnet och virusburen magsjuka.

Med en kunskap om när och hur virusburen magsjuka sprids kan man bättre förebygga att detta sker via dricksvattnet. En viktig faktor är att snabbt få en varning när ett utbrott är på gång och VISK ska utveckla ett verktyg för att systematisk kunna fånga upp tidiga varningssignaler. VISK har tittat på statistik över samtal till sjukvårdsupplysningen och denna statistik ger betydligt snabbare besked än exempelvis uppgifter om intagna i vården, ersättningar från försäkringskassan eller sjukfrånvarostatistik från arbetsgivare. Med tidiga varningssignaler kan åtgärder sättas in för att minska risken att virusburen magsjuka sprids i dricksvattnet, exempelvis genom att välja en råvattenkälla som ligger i ett annat område än där ett utbrott är på gång.

Cirka 3 500 personer i Ale kommun och nordöstra Göteborg deltar i en panel som följs under ett års tid. I början av perioden genomförs telefonintervjuer om dricksvatten och hälsa. En gång i månaden får panelen frågor via sms om eventuell magsjuka och hur mycket kranvatten de dricker. Denna fördjupade undersökning ingår i en större undersökning där telefonintervjuer genomförts i hela landet om dricksvattenkonsumtion, magsjuka och om man litar på dricksvattenkvaliteten. Studien ska visa om risken påverkas av vilken typ av dricksvatten man har, hur mycket man dricker och olika typer av störningar och händelser såsom kraftiga regnväder.

I en skaldjursundersökning provtas musslor i Sverige, Norge och Danmark för att se hur bakgrundshalten av virus ser ut.

Deltagande partners
Livsmedelsverket (ansvarig partner)
Danmarks Tekniske Universitet
Länssjukhuset Ryhov
Ale kommun

Innehållet på sidan Epidemiologi uppdaterades senast 2012-09-14 | Tipsa en vän | Skriv ut