Projektmål

Det övergripande målet för projektet är att samhällets sårbarhet för vattenburen virussmitta ska minska, trots ett förändrat klimat. De projektmål som skall leda dit kan sammanfattas inom punkterna kartläggning, utveckling och kommunikation:

  • Inom VISK ska en kartläggning av risker för vattenburen virussmitta utföras. Kartläggningen ska visa risker i hela kedjan – från förorening, via spridningsvägar och vattenreningen, till framkallande av sjukdom hos konsumenten.
  • VISK ska utveckla metoder, modeller och teknik för att bättre kunna detektera och hantera vattenburen virussmitta. Målet är att få bättre möjligheter till förvarning, för att sätta in rätt åtgärder vid aktuell risk.
  • VISK har som mål att hos beslutsfattare, myndigheter och vattenproducenter öka kunskapen om risken för vattenburen virussmitta, vad som kan göras för att minska risken samt hur risker ska kommuniceras med konsumenterna.

Genom projektet byggs viruskompetens och analysförmåga upp inom regionen och det skapas internationella nätverk med ledande kunskap kring mikrobiologiska risker. Den analysmetodik som tas fram och appliceras inom projektet kommer framöver att finnas tillgänglig för övervakning, riskbedömning och spårning av virus inom vattenprocesser. Riskvärderingen kan vara god hjälp i planläggning av framtida bostadsbyggande och VA-infrastruktur, speciellt med tanke på förväntade klimatförändringar. De resultat som uppnås i projektet skulle även kunna ligga till grund för ett bättre regelverk för vattenproduktion.

VA-branschen i Norge, Danmark och Sverige får ökad kunskap inom ett område som vi dag vet väldig lite om, vilket ger en bättre utgångspunkt för att värna befolkningen mot vattenburna virusutbrott. Projektet knyter samman aktörerna inom vattenförsörjning både över nationella och disciplinära gränser. Att skapa ett sådant nätverk är helt nödvändigt för att upprätthålla kunskapen i branschen, utnyttja de skilda kunskaper som finns inom olika institutioner samt att koppla samman produktion med forskning. Detta är en förutsättning för att kunna upprätthålla och tom förbättra kvaliteten på vattenproduktionen.

Innehållet på sidan Projektmål uppdaterades senast 2011-06-01 | Tipsa en vän | Skriv ut