Bakgrund

Ett förändrat klimat med ökad nederbörd och fler extrema väderhändelser kan leda till ökade hälsorisker för dricksvattenkonsumenterna. En källa till smittämning i dricksvattnet är via råvattnet i vattentäkten, som vid ökad nederbörd kan bli utsatt för avloppspåverkan när det blir nödvändigt att brädda avloppssystem i större omfattning. Detta ökar risken att smittämnen når råvattnet via orenat avloppsvatten.

Världshälsoorganisationen WHO har identifierat vattenburen smitta som den viktigaste hälsorisken förknippad med vattenförsörjning. Det är bland annat virus som kan orsaka problem i nordiska förhållanden. I en stor del av de vattenburna sjukdomsutbrott som rapporterats i Sverige har man inte lyckats fastställa smittämne, men mycket tyder på att det i många fall är virus. Vattenburna virus kan orsaka diarréer och kräkningar. Till skillnad från bakterier, vilket vattenreningsverken är anpassade för, är virus svåra att upptäcka och avlägsna helt. Vattenburna virus kan dessutom vara smittsamma även vid mycket låga halter.

Sverige, Norge och Danmark har liknande erfarenheter av virussmitta i vatten, och delar och värnar dessutom om samma recipient i Kattegatt–Skagerack. Då länderna till stor del arbetar parallellt med frågan är det angeläget att arbeta mer i gränsöverskridande i nätverk och på så sätt öka kompetensen till måttliga kostnader. Varje enskild part kan inte uppnå lika omfattande och övergripande resultat inom virusområdet på egen hand, varför en gemensam satsning är värdefull. Resultaten är relevanta för hela området. Inom VISK-projektet kommer kompetenserna att komplettera varandra. Kännedomen om eventuell förekomst av humanpatogena virus i dricksvattenberedningen i våra vattenverk är idag ringa. Projektet kommer att bidra till att etablera starka nätverk inom området mellan de tre deltagande länderna.

Innehållet på sidan Bakgrund uppdaterades senast 2011-06-01 | Tipsa en vän | Skriv ut