Handbok

Virus er den vanligste årsaken til vannbårne sykdomsutbrudd i verden, noe som rammer
mange milliarder mennesker årlig. I VISK – Virus i vatten, skandinavisk kunskapsbank – har Danmark, Norge og Sverige samarbeidet om å undersøke hvordan man kan oppnå sikker drikkevannsforsyning til tross for at klimaet har forandret seg. Atten organisasjoner fra de tre landene har samarbeidet i VISK, og prosjektet er delfinansiert av EU-programmet Interreg IV

A. Hovedmålet for prosjektet er å minske samfunnets sårbarhet overfor vannbåren virussmitte. VISK ønsker med denne håndboken å informere og veilede om hvordan man bør utforme og dimensjonere drikkevannsystemene for å være forberedt på de konsekvensene et endret klima kan medføre. Målgruppen er teknisk sektor i kommunene og driftspersonale ved vannverk, ledere og administrativt personale samt beslutningstakere og politikere i kommunene som ønsker et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag.

Håndboken foreligger i norsk, svensk og engelsk versjon.

Viruses are the most common cause of outbreaks of waterborne disease in the world,
something that hits billions of people every year. VISK, the Swedish acronym that translates as The Scandinavian Knowledge Bank for Viruses in Water, has created a partnership between Denmark, Norway and Sweden that aims to investigate how to achieve a safe drinking water supply despite climate change. Within VISK, 18 organisations from the three countries have been collaborating, and the project is co-funded by the EU programme Interreg IV A.

Report from the project – english version

Innehållet på sidan Handbok uppdaterades senast 2016-02-16 | Tipsa en vän | Skriv ut